Oddział Rehabilitacji po przebytym COVID-19

Oddział dla pacjentów po przebyciu COVID-19

Jeśli odczuwasz różnorakie skutki przebytej choroby (zmęczenie, zmniejszenie wydolności, duszność, problemy sercowo-naczyniowe, kłopoty z utrzymaniem równowagi lub orientacją, problemy z pamięcią etc), udaj się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i poproś o skierowanie. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Dlatego zespół naszych fizjoterapeutów zostanie wzmocniony przez pulmonologa, kardiologa, neurologa i psychologa. Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Nie lekceważ skutków przebycia COVID-19. Jak najszybciej zgłoś je lekarzowi. Szybkie rozpoczęcie rehabilitacji daje duże szanse na odzyskanie sił i znaczącą poprawę stanu zdrowia.

Kontakt

Oddział rozpoczyna swoją działalność 01.06.2021. Rejestracji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Warunkiem kwalifikacji jest posiadanie aktualnego skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja

570 680 950

E-mail

rehabilitacja@szpitalmiastko.pl

Podstawa rehabilitacji

1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID - 19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID - 19 ).

*dodatni wynik testu PCR (data zakończenia izolacji domowej - adnotacja w skierowaniu) w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

2. Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program rehabilitacji rehabilitacyjny dla pacjentów po przebytej chorobie COVID -19.

3. Zakończenie leczenia w kierunku COVID-19 określa się jako:

a) datę zakończenia izolacji domowej, lub

b) datę wypisu ze szpitala, lub

b) datę wypisu z izolatorium.

4. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

5. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

6. Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

1) badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;

2) aktualna morfologia, CRP;

3) aktualne badanie EKG

4) inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta

5) przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG, w sytuacji gdy może być ono wykonane u realizatora rehabilitacji przy przyjęciu świadczeniobiorcy).

Personel oddziału

Kadrę oddziału stanowią doświadczeni fizjoterapeuci wspierani przez lekarzy specjalistów z zakresu pulmonologii, kardiologii i neurologii.

Kamila Nasiadko-Wojcieszyńska

Koordynator Oddziału
lek Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Agata Niewiadomska

Pielęgniarka Koordynująca
Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego

Zespół Pielęgniarek

Zespół stanowią pielęgniarki Szpitala Miejskiego w Miastkku

Personel Pomocniczy

Wielkość czcionki