Dołącz do naszego zespołu

Obowiązek informacyjny Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. dla osób ubiegających się o zatrudnienie – pobierz

Szpital Miejski w Miastku Sp z o.o. poszukuje na stanowisko: Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Kandydat jako Dyrektor ds. Administracyjno-technicznych powinien posiadać:

 • wykształcenie wyższe;
 • wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora ds. administracyjno-technicznych,
 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe.

 

Od kandydata wymagane jest:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych, w szczególności: przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp i ppoż, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie i kontrolowanie całokształtem działalności Szpitala w zakresie spraw administracyjno-technicznych,
 • zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy podległego zespołu pracowników,
 • nadzór i bieżąca kontrola nad prawidłową realizacją zadań podległych Działów tj: Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia, Żywienia, Transportu Sanitarnego, Sterylizacji, Informatycznego, Technicznego,
 • administrowanie nieruchomościami, obiektami i budynkami stanowiącymi własność zgodnie z przepisami gospodarowania mieniem,
 • nadzór nad organizacją i planowaniem infrastruktury terenów szpitalnych, nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów, urządzeń technicznych i aparatury medycznej Zakładu oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiu zasad racjonalnej gospodarki materiałowej , a także wdrażanie efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów,
 • nadzór nad opracowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz prawidłowym zawieraniem umów z poszczególnymi wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym prowadzonych zamówień w formie przetargu,
 • koordynowanie, realizowanie projektów finansowych ze środków Unijnych.

Kandydaci zgłaszający składają pisemną ofertę zawierającą:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, lub na adres poczty elektronicznej: biuro@szpitalmiastko.pl, do dnia 20 października 2023 r. w Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. przy ulicy Gen. Wybickiego 30 w Miastku.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Oferta pracy na stanowisko Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych”.

 

Obowiązek informacyjny Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. dla osób ubiegających się o zatrudnienie – pobierz

Nasze dane kontaktowe

E-mail:

biuro@szpitalmiastko.pl

Telefon:

59 8570902

Adres:

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Wybickiego 30
77-200 Miastko

Wielkość czcionki