Fundusze Europejskie

Projekty Unii Europejskiej realizowane w Szpitalu Miejskim w Miastku

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorskie S.O.S współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu Państwa otrzymał Grant w wysokości 55 200 zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia, które pozwoli minimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem COVID – 19 przez personel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz przebywających w nim pacjentów.

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pragnie poinformować iż przystąpił do realizacji projektu pn „Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych”  w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wartość inwestycji realizowanej przez Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. w Miastku
w ramach wspomnianego projektu wyniesie 2.044.196,04zł., z czego 850.000,00zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Projekt będzie realizowany od marca 2018 roku do września 2018 roku. Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności i jakości leczenia specjalistycznego dzięki zwiększeniu skuteczności działania systemu  uzyskanej poprzez sprawny transport pacjentów. Niezbędna infrastruktura transportu medycznego pozwalająca na szybkie dostarczenie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do szpitala.

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. a)  specjalny adres e-mail lub
    b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pragnie poinformować iż przystąpił do projektu pn. „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą”, który powstał na bazie współpracy Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. wraz z partnerami – Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki  Zdrowotnej w Słupsku oraz Szpitalem „SALUS” Sp. z o.o.

Wartość inwestycji realizowanych przez Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. w ramach wspomnianego projektu wyniesie 3.546.300,24 zł, z czego ok. 24% to wkład własny a 76% kwoty zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

W ramach planowanych inwestycji  przewidziany do realizacji jest następujący zakres rzeczowy: dostawa kompleksowego systemu informatycznego szpitala oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz ze szkoleniem użytkowników, a także modernizacja serwerowni i wewnętrznej sieci komputerowej.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 roku do września 2018 roku. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w podregionie słupskim oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta przez wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Wdrożone systemy informatyczne będą interoperacyjne z regionalnym systemem „Pomorskie e-Zdrowie” oraz z krajowymi platformami (m.in. P1 i P2).

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pragnie poinformować iż przystąpił do projektu „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o. realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów poprzez inwestycję w infrastrukturę medyczną oraz organizację opieki koordynowanej w zakresie chorób cywilizacyjnych.
Opis projektu: Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadzenie pełnej, kompleksowej inwestycji polegającej na przebudowie oddziału wewnętrznego, przebudowie i rozbudowie bloku operacyjnego, przebudowie pomieszczeń na potrzeby pododdziału rehabilitacji kardiologicznej, wyremontowaniu oddziału reumatologii Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o. o., a także zakupie sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego, gabinetu lekarza POZ, oddziału chirurgii ogólnej, oddziału chorób wewnętrznych, oddziału rehabilitacji kardiologicznej i oddziału reumatologii.
Zakres projektu:
1. Przebudowa oddziału chorób wewnętrznych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
2. Przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
3. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
4. Remont oddziału reumatologii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
5. Remont oddziału chirurgii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
6. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla gabinetu lekarza POZ,
7. szkolenie pracowników,
8. współpracowanie modelu zarządzania pacjentem onkologicznym.
Wartość inwestycji ogółem 15.673.812,58 zł. dofinansowanie ze środków unijnych 12.130.359,43zł, dofinansowanie z budżetu państwa 1.417.381,26zł. wkład własny 2.126.071,89zł.

Projekt będzie realizowany od lipca 2017 roku do grudnia 2023 roku.

W latach 2020/2021 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.500.000,00 zł. na wydatki służące ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 ( w tym środki ochrony osobistej dla personelu 600.000,00zł. i dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego 900.000,00zł.).

Wielkość czcionki