Fundusze Europejskie

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pragnie poinformować iż przystąpił do realizacji projektu pn „Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych”  w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wartość inwestycji realizowanej przez Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. w Miastku
w ramach wspomnianego projektu wyniesie 2.044.196,04zł., z czego 850.000,00zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Projekt będzie realizowany od marca 2018 roku do września 2018 roku. Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności i jakości leczenia specjalistycznego dzięki zwiększeniu skuteczności działania systemu  uzyskanej poprzez sprawny transport pacjentów. Niezbędna infrastruktura transportu medycznego pozwalająca na szybkie dostarczenie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do szpitala.

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. a)  specjalny adres e-mail lub
    b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Wielkość czcionki