OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

z siedzibą w Miastku

Rada Nadzorcza Spółki Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. z siedzibą w Miastku ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

  1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu spółki, w której całość udziałów posiada Gmina Miastko, pod firmą Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku. Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
  2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać następujące wymagania:

1)     posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     posiadać wykształcenie wyższe (preferowane medyczne, techniczne, ekonomiczne lub prawnicze)  lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane                                           w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

3)     posiadać 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

4)     legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane doświadczenie w organach nadzorczych lub zarządczych i na stanowiskach kierowniczych, w tym w jednostkach ochrony zdrowia);

5)     spełnić inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

6)      korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

7)      posiadać znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych, znajomość specyfiki działalności szpitali;

8)       nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego gminną osobą prawną wynikających z art. 4 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2399);

9)      legitymować się niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 592 oraz art. 594 i art. 595  Kodeksu spółek handlowych;

10)    posiadać stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

3.    Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia chociażby jeden z poniższych warunków:

1)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy w taki  biurze pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;

5)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4.    Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w ust. 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien   mieć wiedzę   w zakresie zagadnień   ekonomiczno-prawnych i  administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem samorządowym, ustaw medycznych, biegle posługiwać się językiem obcym, znać specyfikę działalności szpitali, finansów publicznych, zamówień publicznych, spółek komunalnych, restrukturyzacji, posiadać prawo jazdy kategorii B oraz stopnie lub tytuły naukowe.

5. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1)      CV, zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych     dla     potrzeb     prowadzonego      postępowania      konkursowego” oraz informacjami dotyczącymi telefonu lub/i adresu e-mail;

2)       List motywacyjny;

3)       Odpis     dyplomu     ukończenia     studiów     wyższych     oraz     kursów     i szkoleń, a także informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;

4)       Odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w ogłoszeniu;

5)       Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)      Oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce, której dotyczy postępowanie;

7)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

8)       Oświadczenie, że posiada stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki;

9)       Oświadczenie że:

a)        jest osobą niekaraną sądownie oraz, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne i karnoskarbowe;

b)       o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.);

c)        o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu;

d)       o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki;

e)       nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

f)        nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

g)       nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub   świadczy   pracę   na   podstawie   umowy   zlecenia   lub   innej   umowy o podobnym charakterze;

h)       nie   pełni   funkcji   z   wyboru   w    zakładowej    organizacji    związkowej;

i)        jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;

10)        Inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

6. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, mogą być również poświadczone przez kandydata. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, a także aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) – pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem:

„Konkurs na Prezesa Zarządu Spółki Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.”

8. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 29 grudnia 2022 r., do godziny 11.00 w    siedzibie   Spółki Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.  (sekretariat)  ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko lub   listownie   na   podany   powyżej   adres (decyduje   data   wpływu).   Zgłoszenia   złożone   po   upływie   terminu   określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.

10. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

11. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

13. Ewentualne rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

14. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

15. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

16. Rada Nadzorcza Spółki Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

17. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

18. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

20. W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

21. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.                    W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.